Ugrás a tartalomhoz

Di­ví­zi­ónk fel­hasz­ná­ló­ba­rát, ro­busz­tus és ha­té­kony szoft­ve­re­ket és hard­ve­re­ket ké­szít a ha­za­i és a nem­zet­kö­zi pi­ac­ra. Meg­ol­dá­sa­ink ma­gas in­no­vá­ci­ó­tar­tal­ma ki­vá­ló­an il­lesz­ke­dik év­ti­ze­des al­kal­ma­zás­fej­lesz­té­si és rend­szer­in­teg­rá­ci­ós ta­pasz­ta­la­ta­ink­ba. Cé­lunk a leg­ú­jabb tech­no­ló­gi­a­i e­red­mé­nyek ter­mé­ke­ink­be é­pí­té­se, hogy meg­ren­de­lő­ink min­den­na­pi prob­lé­má­i­ra ha­té­kony meg­ol­dá­so­kat kí­nál­has­sunk.

Szá­munk­ra ügy­fe­le­ink meg­e­lé­ge­det­tsé­ge mind­en­nél fon­to­sabb. E­zért meg­ren­de­lő­ink e­gye­di prob­lé­má­i­ra e­gye­di meg­old­á­so­kat kí­ná­lunk. In­tel­li­gens meg­old­á­sok a mind­en­nap­ok­ra!

A Telekommunikációs divízió a GSM, GPRS, UMTS és LTE há­ló­za­tok szol­gál­ta­tá­sa­i­val kap­cso­lat­ban végez ku­ta­tá­so­kat és fej­leszt meg­ol­dá­so­kat.

Több évtizedes tapasztalattal ren­del­ke­zünk a mobil­hálózati be­ren­dezések, roaming-, SMS- és érték­növelt szol­gál­ta­tá­sok fej­lesz­té­sé­ben, a beszéd- és adat­for­gal­mat hordozó hálózatok mo­ni­to­ro­zá­sá­ban.

Megoldásaink mellé - melyek ál­ta­lá­ban saját fejlesztésű, nagy meg­bíz­hatóságú hálózati kár­tyá­inkkal működnek - magas szintű termék­támogatást nyújtunk.

AITIA Telekommunikáció: tapasztalat, lelkesedés, tökéletesség.

A beszéd­technológiai cso­por­tunk évtizedes ku­ta­tás-fej­lesz­tési ta­pasz­ta­la­tokkal ren­del­ke­zik a be­széd­fel­is­me­rés te­rü­le­tén. Cé­lunk olyan al­kal­ma­zá­sok fej­lesz­té­se, ame­lyek az em­be­ri be­széd szá­mí­tó­gé­pes fel­dol­go­zá­sát és ér­tel­me­zé­sét se­gí­tik.

Be­széd­fel­is­me­rés­re é­pü­lő meg­ol­dás pa­let­tánk ma­gá­ba fog­lal­ja töb­bek kö­zött a be­széd­ve­zér­lést, a fo­lya­ma­tos spon­tán be­széd fel­is­me­ré­sét, a mé­dia adat­tá­rak ke­res­he­tő­vé té­te­lét, va­la­mint a be­széd­anali­ti­kát.

Beágyazott portletek

AITIA IPS

AITIA IPS Az   AITIA   beltéri helymeghatározó megoldása ( IPS ) valós idejű, többszintes épületekben működő rendszer, amely az iBeacon technológiára épül.

SGA Traffic Generator

Az SGA-TG komplex táv­közlési for­galom­generá­tort már a Magyar Telekom pilot-háló­zatá­ban is használják a mobil ge­rinc­háló­zati elemek ter­heléses tesztelésére.

CESAR road-show

CESAR road-show 2013. január 18-án "A magyar nyelv helyzete a digitális korban" címmel közös konferenciát szervezett az MTA Nyelvtudományi Intézete és a BME Távközlési és...